Forum polonus.forumoteka.pl Strona Główna polonus.forumoteka.pl
Archiwum b. forum POLONUS (2008-2013). Kontynuacją forum POLONUS jest forum www.konfederat.pl
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
Statut ZKPN (II Obszaru)

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum polonus.forumoteka.pl Strona Główna -> SPRAWY BIEŻĄCE
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Ryszard BocianDołączył: 19 Cze 2008
Posty: 200

PostWysłany: Nie Gru 13, 2009 3:20 pm    Temat postu: Statut ZKPN (II Obszaru) Odpowiedz z cytatem

Cytat:
STATUT STOWARZYSZENIA
„ZWIĄZEK KONFEDERATÓW POLSKI NIEPODLEGŁEJ II OBSZARU 1979 – 89*)


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. Stowarzyszenie „Związek Konfederatów Polski Niepodległej II Obszaru 1979 –89”, jest niepodległościowym stowarzyszeniem koleżeńskim, zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Art. 2. § 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Państwa Polskiego.
§ 2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Kraków.
§ 3. Stowarzyszenie może mieć jednostki organizacyjne w innych państwach, jeżeli zezwala na to prawo tych państw.

Art. 3. Stowarzyszenie może być członkiem związków bratnich niepodległościowych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.

Art. 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Art. 5. Stowarzyszenie używa własnych znaków, odznak i pieczęci, których wzory zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 6. § 1.
1. Ilekroć poniżej jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć niniejszy Statut.
2. Ilekroć jest mowa w Statucie o KPN, należy przez to rozumieć Konfederację Polski Niepodległej z lat 1979 – 89, oraz ugrupowania niepodległościowe które przygotowały i utworzyły KPN, ugrupowania autonomiczne wchodzące w skład KPN przed 1 stycznia 1990 roku, jak również organizacje utworzone przez członków KPN z inspiracji władz statutowych KPN, uznające kierownictwo ideowo-polityczne KPN i współpracujące z KPN przed 1 stycznia 1990 roku.

§ 2. Ilekroć jest mowa w Statucie o Konfederatach, należy przez to rozumieć członków wszystkich kategorii i uczestników Konfederacji Polski Niepodległej z lat 1979 – 89 oraz członków innych organizacji o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego artykułu.

Art. 7. Celem Stowarzyszenia jest :
1/ dobro Polski i pomyślność Jej obywateli, odbudowa i umacnianie we wszystkich wymiarach siły, niepodległości i całości Rzeczypospolitej,
2/ kultywowanie i rozwijanie chwalebnych tradycji państwowości i oręża polskiego, działanie na rzecz rozwoju zakorzenionej w przeszłości narodu chrześcijańskiej kultury polskiej w jej tysiącletnich związkach ze Stolicą Apostolską i kulturą chrześcijańskich narodów Zachodu, a także z kulturą narodów, z którymi złączyła nas historia i wspólny byt na tej ziemi,
3/ działanie na rzecz jedności i umacniania wpływów demokratycznego kierunku niepodległościowo – państwowego w życiu kraju,
4/ obrona godności, dobrego imienia i pamięci KPN i Konfederatów, opieka w potrzebie nad nimi i ich rodzinami,
5/ utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi między rozproszonymi Konfederatami i ich rodzinami,
6/ badanie historii Polski w latach 1939 - 89, a w szczególności historii działalności opozycji antykomunistycznej od 1956 roku, w tym KPN, oraz utrwalanie i rozpowszechnianie jej znajomości,
7/ współpraca z bratnimi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Art. 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1/ formułowanie i prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w podstawowych sprawach państwa, społeczeństwa, środowisk niepodległościowych oraz w bieżących ważnych wydarzeniach,
2/ współpracę z Wojskiem Polskim w wychowaniu patriotycznym i obronnym młodzieży oraz pomoc w organizowaniu się młodego pokolenia,
3/ działanie na rzecz krzewienia wśród młodzieży wiedzy o walce Polski o Wolność i Niepodległość, w szczególności o walce z komunizmem i imperializmem sowieckim, w tym o KPN w latach 1979 – 89 i jej tożsamości,
4/ inspirowanie i popieranie różnych form działalności badawczej, publicystycznej i popularyzatorskiej w zakresie utrwalania i zabezpieczania dokumentacji działań KPN i Konfederatów do 1990 roku.
5/ organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla członków Stowarzyszenia,
6/ udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w sprawach związanych z ich działalnością niepodległościową przed 1 stycznia 1990 roku,
7/ organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych,
8/ współdziałanie z fundacjami i organizacjami charytatywnymi o pokrewnych celach,
9/ tworzenie fundacji dla realizacji celów Stowarzyszenia,
10/ organizowanie akcji i zbiórek publicznych na rzecz realizacji celów stowarzyszenia – zgodnie z obowiązującym prawem,
11/ produkowanie i dystrybucja audycji radiowych oraz filmów kinowych, telewizyjnych i na wideokasetach a także propagowanie Stowarzyszenia i jego działalności w Internecie – zgodnie z obowiązującym prawem.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 9. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna - Konfederat niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa, czynnie uczestniczący przed 1 stycznia 1990 roku w działaniach II Obszaru KPN, lub innej organizacji o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także Konfederat spoza II Obszaru, czynnie uczestniczący w działaniach KPN lub innej organizacji o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także członek innego, aniżeli wymienione w art. 6 § 1 ustęp 2 Statutu, polskiego ugrupowania niepodległościowego lub formacji zbrojnej walczącej o niepodległość Polski, jeśli czynnie uczestniczył w tej walce w latach 1939 - 1989.

Art. 10. Członkami nadzwyczajnymi mogą być:
1/ małżonkowie, rodzice i dzieci Konfederatów oraz członków organizacji o których mowa w art. 9 ustęp 2 Statutu,
2/ osoby, które znacząco wspierały działania KPN lub innej organizacji o której mowa w art. 6 § 1 ust. 2 Statutu przed 1 stycznia 1990 roku.

Art. 11. § 1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla sprawy niepodległości Polski, Narodu lub Państwa Polskiego albo Związku.
§ 2. Godność członka honorowego Związku nadaje Walne Zebranie Związku.
§ 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 12. Nie mogą być członkami Związku osoby, które:
1/ postępują w sposób nie licujący z honorem Konfederata,
2/ były funkcjonariuszami, pracownikami lub tajnymi współpracownikami UB, SB lub im podobnych organów i instytucji, komunistycznych albo innych działających przeciwko Polsce, cywilnych lub wojskowych, kolaboracyjnych lub okupacyjnych, rodzimych lub obcych, albo były funkcjonariuszami lub pracownikami organów lub instytucji, w tym partyjnych, które kierowały lub nadzorowały UB, SB lub im podobne, wymienione wyżej organy lub instytucje,
3/ były funkcjonariuszami tzw. aparatu lub aktywistami PPR lub PZPR, chyba że następnie dobrze zasłużyły się sprawie niepodległości Polski przed 1 stycznia 1990 roku w szeregach KPN albo innego ugrupowania lub formacji o których mowa w art. 9 ust. 2 Statutu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4/ wstąpiły do PZPR lub jej przybudówek politycznych albo pozostawały ich członkami po wstąpieniu do KPN lub ugrupowania albo formacji o których mowa w art. 9 ust. 2 Statutu.
5/ są członkami organizacji, których cele lub działalność są sprzeczne z celami i ideałami KPN z lat 1979 –89.

Art. 13.
§ 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego uchwalonym przez siebie regulaminem.
§ 2. Od decyzji tej służy zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, którego stanowisko jest ostateczne.

Art. 14.
§ 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, spełniająca warunki o których mowa w art. 9 i 12 Statutu.

§ 2. Członek zwyczajny posiada prawa:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku,
2/ korzystania na równych prawach z pomocy koleżeńskiej udzielanej przez Związek lub za pośrednictwem Związku,
3/ zgłaszania postulatów i wniosków,
4/ głos stanowiący w Walnych Zebraniach.

Art. 15. Członek nadzwyczajny ma wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, głosu stanowiącego w Walnych Zebraniach.

Art. 16. Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek:

1/ udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
3/ dbałości o dobro Stowarzyszenia przy wykonywaniu przyjętych przez siebie zadań.

Art. 17.
Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne wygasa wskutek:
1/ śmierci,
2/ wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3/ skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia w razie poważnego naruszenia przez członka obowiązków wymienionych w art. 16 Statutu, albo w przypadku ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odmowy przyjęcia do Związku,
4/ wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za czyn lub działalność nie dającą się pogodzić z honorem Konfederata lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

Art. 18.
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia oraz o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje skreślonemu lub wykluczonemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Art. 19. Członkostwo honorowe wygasa wskutek zrzeczenia się lub przez pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Władze Stowarzyszenia

Art. 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2)Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3)Komisja Rewizyjna.

Art. 21
§ 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
§ 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

Art. 22
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Jeżeli uzupełnione w ten sposób władze Stowarzyszenia nie osiągnęły 2/3 statutowej ilości członków tych władz, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

Art. 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1)Zwyczajne,
2)Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co trzy lata, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1)Z własnej inicjatywy,
2)Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego zebrania w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów obecnych, chyba że przepis szczególny niniejszego Statutu stanowi inaczej..
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

Art. 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)uchwalenie statutu i jego zmian,
3)wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4)decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
6)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)uchwalanie wysokości składek członkowskich
8)nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
9)ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia

Art. 25.
1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Uchwałę o liczebności Zarządu podejmuje Walne Zebranie. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

Art. 26. Do zakresu działania Zarządu należy:
1)realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, w szczególności realizacja obowiązków wynikających z art. 8 pkt 1 i następnych Statutu Stowarzyszenia ,
2)uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5)podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6)zwoływanie Walnego Zebrania,
7)przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
8)uchwalanie i zmiany regulaminu przyjmowania do stowarzyszenia nowych członków,
9)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
10)przygotowywanie wniosków do Walnego Zebrania w sprawie nadania honorowego członkostwa,
11)rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
12)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
13)uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
14)w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
15)reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Art. 27.
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

Art. 28
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
2.Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

Art. 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Art. 30.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5)składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Art. 31
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Art. 32
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

Art. 33
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)składki członkowskie,
2)darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3)wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4)Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5)dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty.

Art. 34
Dla ważności oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Sekretarza.

Reprezentowanie Zarządu

Art. 35
Dla ważności innych niż majątkowe pism i dokumentów wymagany jest podpis członka Zarządu w osobie: Prezesa lub Sekretarza.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 36
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bezwzględnej większości głosów obecnych.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia ”Związek Konfederatów Polski Niepodległej II Obszaru 1979 –89”, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

*) Zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31/X. 2002 r. pod Nr 0000150.245.

_________________
Ryszard Bocian
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum polonus.forumoteka.pl Strona Główna -> SPRAWY BIEŻĄCE Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forumZałóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group